🇾 🇴 🇾 🇴 🇴
🇾 🇴 🇾 🇴 🇴

🇾 🇴 🇾 🇴 🇴

دخ‍‌ت‍‌ری ک‍‌ه غ‍‌رور ﺑگ‍‌اﺷ داد.!