Banisadr 97-01-12=هشدار بنی صدر: سپاه میخواهد بر تمام امور ، مسلط شود که مساویست با خطر برای ایران

Banisadr 97-01-12=هشدار بنی صدر: سپاه میخواهد بر تمام امور ، مسلط شود که مساویست با خطر برای ایران

Esteghlal Azadi

Abolhassan Banisadr 2018-04-01=
این اطلاع به من رسیده که سوای میزان وثوق آن، بسیار گویاست: «آقایان روحانی و شمخانی در جلسه شورای امنیت ملی، نزاع شده است و شمخانی گفته که "اکنون برجام و تحریمها را با هم داریم، برجام را لغ…

Related tracks

See all