EP.42 | อนุภาคนิวเคลียร์เป็นทุกข์ เราไม่ทุกข์ ทำอย่างไร | 24 May 21 | jitkasame.ngarmnil@gmail.com

EP.42 | อนุภาคนิวเคลียร์เป็นทุกข์ เราไม่ทุกข์ ทำอย่างไร | 24 May 21 | jitkasame.ngarmnil@gmail.com

อ.หรั่ง #บ้านเขาเมืองเรา

สิ่งต่างๆ ในจักรวาลนี้ล้วนประกอบขึ้นจากอนุภาคนิวเคลียร์ซึ่งไม่หยุดนิ่ง มีพลังงาน เป็นทุกข์ในตัวเอง แต่เราก็ไม่เป็นทุกข์ไปกับอนุภาคเหล่านั้น เพราะด้วยคำสอนของพุทธศาสนาว่าอย่าเอาทุกข์ของสรรพสิ่งมาเป็นของเรานั่นเอง กล่าวคือ…

Related tracks