🖤AmirHossein🖤
🖤AmirHossein🖤

🖤AmirHossein🖤

Tehran *پایین تر از پایین شهر*

مادرم‌ گفت از گوش دادن های تو عاصیم
گفتم مامان، من پدرِ ساندکلادِ فارسی ام✋🏻😂

یه مخاطب تخصصیِ مغز مریضِ آگاهِ اردیبهشتی تو هیپ هاپ و رپ
و اون روی دیگه، ی مخاطب عاشق موسیقی و گیتاریست.