ᓴᒦᑑᕐ
ᓴᒦᑑᕐ

ᓴᒦᑑᕐ

Kamsack

CAS Bio: ᑭᐱᒫᑎᓯᒥᓐ ᐅᒫ ᐊᑮᕽ᙮ ᐃᔖᑖ ᑕᔥ ᒋᐱᒫᑎᓯᔭᕽ᙮ ᒪᑗᐌᒋᑴᐎᓂᑫᑖ᙮

LS Bio: Kipimâtisimin omâ akînk. Išâtâ cipmâtisiyank. Metwewecikewiniketâ.

English: We live on Earth. Let's go and that we live. Let's p…