ਉਸਤਤ ਸ੍ਰੀ ਮਾਯਾ ਲਛਮੀ ਜੀ ਕੀ (ਮਾਯਾ ਅਸਤੋਤ੍ਰ) - ਸ੍ਰੀ ਸਰਬ ਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ||

ਅਨੁਭਵ ਜੁਗਤ