تصنیف سینه بی کینه

تصنیف سینه بی کینه

Sina_Sarlak

در سینه ی ما کینه ی کس راه ندارد
در بارگه عشق هوس راه ندارد

بس ناله و آه کشیدم ز دل تنگ
شد عقده گلوگیر و نفس راه ندارد

دل در قفس سینه زند پر به هوایش
بیچاره نداند که قفس راه ندارد

در کنج لبش خال سیه دیدم و گفتم
کی گفت…

Related tracks

See all