Ashanti is following

Ashanti is not following anyone.