موسیقی شمال خراسان - قطعه باینو

موسیقی شمال خراسان - قطعه باینو

بامداد غفاری

قطعه باینو
اجرا شده با ساز دوتار توسط بامداد غفاری
این قطعه یکی از قطعاتی است که در موسیقی شمال خراسان کمتر اجرا شده

Related tracks

See all