تصنیف میدانم از آلبوم اسمان عشق استاد شجریان

تصنیف میدانم از آلبوم اسمان عشق استاد شجریان

Behrouzalamdari

به گرد دل همی گردی ، چه خواهی کرد ؟ میدانم.
چه خواهی کرد؟ دل را خون ، رخ را زرد؟ میدان.

یکی بازی برآورید که رخت دل همه بردی.
چه خواهی بعداز این بازی دژر آورد؟ میدان.

به حق اشک گرم من، به حق آه سرد من
که گرمم پرس چون ب…

Related tracks

See all