sohrab bidel*
sohrab bidel*

sohrab bidel*

tehran

اندک اطلاعی راجب تاریکی...
همسایه ی قبیله ی شب...
جادوی آب و آتش و باد روی خاک خدا*
بچه کفه طهرون*