غزال حسینی
غزال حسینی

غزال حسینی

تهران

عاشق اما رها. شاعر اما خموش. زیبا اما پنهان. غزال اما ساکن. بلبل اما اسیر. مهاجر اما تنها