به گرسنگی کشاندن ملت ایران و تدارک مرگ و میر گسترده ی میان مردم - (شماره 320) - کورش عرفانی

به گرسنگی کشاندن ملت ایران و تدارک مرگ و میر گسترده ی میان مردم - (شماره 320) - کورش عرفانی

تلویزیون دیدگاه

به گرسنگی کشاندن ملت ایران و تدارک مرگ و میر گسترده ی میان مردم
برنامه ویژه قیام اعتراضی مردم در ایران - (شماره 320) - کورش عرفانی
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲ - 25 نوامبر 2023
زندگی_انسانی_جمهوری_ایرانی
ویدیوی این برنامه در کانال یو…

Related tracks

See all