با فروپاشی اقتصادی جنبش های اعتراضی شروع می شود. در فکر رهبر باشیم - (شماره 383) - کورش عرفانی

با فروپاشی اقتصادی جنبش های اعتراضی شروع می شود. در فکر رهبر باشیم - (شماره 383) - کورش عرفانی

تلویزیون دیدگاه

با فروپاشی اقتصادی جنبش های اعتراضی شروع می شود. در فکر رهبر باشیم
برنامه ویژه قیام اعتراضی مردم در ایران - (شماره 383) - کورش عرفانی
ویدیوی این برنامه در کانال یوتیوب دیدگاه در دسترس است
youtu.be/5_xhhxGP-rU

تلویزیون د…

Related tracks

See all