مراقب سناریوهایی که به دنبال تامین بقای رژیم ضد مردمی هستند باشید - (شماره 449) - کورش عرفانی

مراقب سناریوهایی که به دنبال تامین بقای رژیم ضد مردمی هستند باشید - (شماره 449) - کورش عرفانی

تلویزیون دیدگاه

مراقب سناریوهایی که به دنبال تامین بقای رژیم ضد مردمی هستند باشید
برنامه ویژه قیام اعتراضی - (شماره 449) - کورش عرفانی
لینک دسترسی به آخرین مقاله دکتر کورش عرفانی: بحران ناشی از مرگ رئیسی و فرصت برای تغییر آینده ی ایران

Related tracks

See all