آغاز کمبود نان و قطع آب و برق: نشانه های تابستانی داغ در ایران - (شماره 460) - کورش عرفانی

آغاز کمبود نان و قطع آب و برق: نشانه های تابستانی داغ در ایران - (شماره 460) - کورش عرفانی

تلویزیون دیدگاه

آغاز کمبود نان و قطع آب و برق: نشانه های تابستانی داغ در ایران
برنامه ویژه قیام اعتراضی - (شماره 460) - کورش عرفانی
لینک دسترسی به آخرین مقاله دکتر کورش عرفانی: افول همزمان صهیونیسم اسرائیل و اسلام گرایی آخوندی
shorturl.

Related tracks

See all