نهمین سالگرد تاسیس حزب ایران آباد - پیام آرش گرامی به این مناسبت

نهمین سالگرد تاسیس حزب ایران آباد - پیام آرش گرامی به این مناسبت

تلویزیون دیدگاه

پیام آرش عضو حزب ایران آباد، به مناسبت نهمین سالگرد بنیان گذاری آن
بیست و نهم اسفندماه ۱۴۰۱

حزب ایران آباد پذیرای همه ی ایرانیان آزاده و خردگراست
www.iraneabad.org
#زندگی_انسانی_جمهوری_ایرانی

تلویزیون دیدگاه را به ا…

Related tracks

See all