با آغاز عادی شدن حملات اسرائیل به ایران منتظر تخریب تدریجی کامل کشور باشیم - دکتر کورش عرفانی

با آغاز عادی شدن حملات اسرائیل به ایران منتظر تخریب تدریجی کامل کشور باشیم - دکتر کورش عرفانی

تلویزیون دیدگاه

با آغاز عادی شدن حملات اسرائیل به ایران منتظر تخریب تدریجی کامل کشور باشیم - دکتر کورش عرفانی برنامه کاوه آهنگر 31 فروردین 1403 - 19 آوریل 2024- دکتر کورش عرفانی

تلویزیون دیدگاه را به اطرافیان خود معرفی کرده و محتوای بر…

Related tracks

See all