برنامه کاوه آهنگر: بازتعریف نقش قدرت های بزرگ در جهان و جایگاه ایران در نقشه ی تازه ی خاورمیانه

برنامه کاوه آهنگر: بازتعریف نقش قدرت های بزرگ در جهان و جایگاه ایران در نقشه ی تازه ی خاورمیانه

تلویزیون دیدگاه

برنامه کاوه آهنگر ۱۰ آذر ۱۴۰۲ - 01 دسامبر 2023 - دکتر کورش عرفانی
در بحث و تحلیل این هفته خود در برنامه کاوه آهنگر، دکتر کورش عرفانی به بازتعریف نقش قدرت های بزرگ در جهان و جایگاه ایران در نقشه ی تازه ی خاورمیانه می پردا…

Related tracks

See all