تولید اجتماعی رهبر: راهکاری واقعگرا برای خروج از دور تسلسل ناکامی تاریخی ایرانیان - کورش عرفانی

تولید اجتماعی رهبر: راهکاری واقعگرا برای خروج از دور تسلسل ناکامی تاریخی ایرانیان - کورش عرفانی

تلویزیون دیدگاه

تولید اجتماعی رهبر: راهکاری واقعگرا برای خروج از دور تسلسل ناکامی تاریخی ایرانیان
کورش عرفانی
گزیده ای ازبرنامه کاوه آهنگر ۲۷ بهمن: وظیفه یک‌درصدی‌ها برای شکستن بن بست انفعال در ایران در شرایط سخت بین‌المللی
⁨ ⁨⁨لینک دست…

Related tracks

See all