یافتن راهکارهای قابل اجرا رمز گشایش در بن بست اپوزیسیون ایرانی - ابراهیم روشندل و کورش عرفانی

یافتن راهکارهای قابل اجرا رمز گشایش در بن بست اپوزیسیون ایرانی - ابراهیم روشندل و کورش عرفانی

تلویزیون دیدگاه

یافتن راهکارهای قابل اجرا رمز گشایش در بن بست اپوزیسیون ایرانی
دکتر ابراهیم روشندل و دکتر کورش عرفانی در گفتگو با شهبد امیری
لینک دسترسی به آخرین مقاله دکتر کورش عرفانی: افول همزمان صهیونیسم اسرائیل و اسلام گرایی آخوندی

Related tracks

See all