دهمین سالگرد تاسیس حزب ایران آباد - پیام حمید گرامی به این مناسبت

دهمین سالگرد تاسیس حزب ایران آباد - پیام حمید گرامی به این مناسبت

تلویزیون دیدگاه

دهمین سالگرد تاسیس حزب ایران آباد - پیام حمید گرامی به این مناسبت
بیست و نهم اسفندماه ۱۴۰۲
حزب ایران آباد پذیرای همه ی ایرانیان آزاده و خردگراست
www.iraneabad.org

تلویزیون دیدگاه را به اطرافیان خود معرفی کرده و محتوا…

Related tracks

See all