🕷💫DJHEFF24K🪐🕸
🕷💫DJHEFF24K🪐🕸

🕷💫DJHEFF24K🪐🕸

St.Louis, SHYNE WORLD?✨

Instagram: djheff24k
Snapchat: djheffk21

Jus bc we ain blood don mean we ain family, but jus bc we are blood don mean we is family. -djheff24k 2k19

Sometimes I feel like shits better when…