Do Thuy Duong
Do Thuy Duong

Do Thuy Duong

Ha Noi

Đỗ Thuỳ Dương là Tác giả, diễn giả, cố vấn, huấn luyện các nội dung về Phát triển bản thân và Lãnh đạo tổ chức, Quản trị nghề nghiệp, Khôi phục và Phát triển mạng lưới quan hệ cùng phát triể…