Dam Phuong is following

Dam Phuong is not following anyone.