Đức Nguyễn
Đức Nguyễn

Đức Nguyễn

Hải Phòng

Anh vẫn thế vẫn khờ dại như xưa
Em vẫn vậy cứ thấy anh là lại lừa