پرورش مهارت های رهبری

پرورش مهارت های رهبری

ادوین کشیش آبنوس

رهبر کیست؟ تفاوت یک مدیر و رهبر در چه می باشد؟
چگونه می توان گستره نفوذ خود را به عنوان یک رهبر گسترش دهیم؟
در این مجموعه دروس شما را با دنیای رهبری آشنا خواهم ساخت