Ehsanx2
Ehsanx2

Ehsanx2

Tehran

حال خوب ...😊😊

این بار من یکبارگی درعاشقی پیچیده‌ام .
این بار من یکبارگی از عافیت ببریده‌ام .
دل را ز خود برکنده‌ام با چیز دیگر زنده‌ام .
عقل و دل واندیشه را از بیخ و بن سوزیده‌ام .

🙇🏻…