آیا در دکترین کاتولیک نجات وجود دارد؟ نقش شبکه های پارس زبان در نشر کاتولیک چیست؟

آیا در دکترین کاتولیک نجات وجود دارد؟ نقش شبکه های پارس زبان در نشر کاتولیک چیست؟

خدمت چهره به چهره

(فایل قابل دانلود می باشد)
آیا در دکترین و باور کاتولیکی نجات کتاب مقدسی وجود دارد؟
نقش شبکه های تلویزیونی و سازمانهای مسیحی در رواج این باور در میان مسیحیان پارس زبان چیست؟

- مانی محمدی

Related tracks

See all