تفسیر و موعظه تشریحی انجیل یوحنا هفته ۷۱ | ۴۴:۱۲-۵۰

تفسیر و موعظه تشریحی انجیل یوحنا هفته ۷۱ | ۴۴:۱۲-۵۰

خدمت چهره به چهره

(فایل قابل دانلود می باشد)

چگونه کلام با حیات در ارتباط است (یوحنا ۴۴:۱۲-۵۰) پایان باب دوازدهم

• زیرا کلام حقیقت پدر را برای ما مکاشفه می کند
• زیرا کلام حقیقتِ گناه آلود ما را آشکار می کند
• زیرا کلام طبیعت نجات را بر…

Related tracks

See all