از این گوش بشنو از اون یکی بده بیرون

از این گوش بشنو از اون یکی بده بیرون

Farzam Parto