gooshe.net
gooshe.net

gooshe.net

Tehran

گوشه جایی است که چند نفر در آن از چیزهایی که می‌بینند، می‌شنوند و دوست دارند با
.بقیه شریک شوند، می‌نویسند. این گوشه، در دی‌ماه ۱۳۹۱ راه افتاده‌است
گوشه هیچ فروشگاه، پادکست یا رادیویی ندار…