5crub🌐🌍
5crub🌐🌍

5crub🌐🌍

kill me

💻🌐🌍
emojis stand for web world as in Kinito crew's web world as in KinitoPET reference haha get it (i'm so normal about KinitoPET i'm silly i'm silly i'm silly i'm