Hà Vi Nguyễn
Hà Vi Nguyễn

Hà Vi Nguyễn

biết k.. em có lẽ sẽ vĩnh viễn như vậy. vĩnh viễn tiêu cực, k có lối thoát cho em