Trần Hoàng
Trần Hoàng

Trần Hoàng

đây là nơi mà những bài nhạc mình like và reup phù hợp và nói lên tâm trạng cảm xúc mình...
/2019: Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao ?????
tháng 5/ 2021: vậy là đã kết thúc, nhưng mình đã khác rồi