BandeKhoda
BandeKhoda

BandeKhoda

Some where...

بسمه تعالی
بنده خدا
با خدا
به دنبالِ خدا