337 MuaXuanOnPhuoc Pris

337 MuaXuanOnPhuoc Pris

Huynh Christian Timothy

karaokethanhca.net/mua-xuan-on-phuoc/
Mùa Xuân Ơn Phước
Pastor Huỳnh Christian Timothy
25/12/2022
Theo Nhạc Điệu: Tout L’amour
(Tựa Việt: Yêu Hoa)
Của: Darío Moreno

1… 2… 3…
Nắng xuân chiếu trên khắp thôn làng.
Ngàn muô…

Related tracks