IRRS Podcast EP.3 | คาร์บอนฟรุ๊ตปริ้นหรือฉลาดลภาวะโลกร้อน

IRRS Podcast EP.3 | คาร์บอนฟรุ๊ตปริ้นหรือฉลาดลภาวะโลกร้อน

Irradiance Solar Official

โครงการ ที่ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนบนโลกของเรา นั่นก็คือ CFO (Carbon footprint for Organization) คาร์บอนฟรุ๊ตปริ้นหรือฉลาดลภาวะโลกร้อน
.
ฉลากที่ติดอยู่บนสินค้าจะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่ากระบวนการผลิต การหาวัตถุดิบ การข…

Related tracks