KaraTsu
KaraTsu

KaraTsu

They/she || Aries || INTP

Hypmic + Vocaloid + Utaite + BSD + Haikyuu((fandoms))

Link(s):
twitter.com/