اکبر بلند (از مجموعه داستان زیربازارچه نظر بیگ )

Khaatereh Baazi | خاطره بازی