Long Trần is following

Long Trần is not following anyone.