Lu Jin is following

Lu Jin is not following anyone.