Tùng Nguyễn Thanh is following

Tùng Nguyễn Thanh is not following anyone.