Trần Đức Lương
Trần Đức Lương

Trần Đức Lương

Hanoi

Lặng yên trên chuyến tàu của riêng mình.