Mahnaz Hampay
Mahnaz Hampay

Mahnaz Hampay

به سان رود که درنشیب دره سربه سنگ می زند
رونده باش