Masha Volum
Masha Volum

Masha Volum

Kazan

@werk_kazan @solkzn crew

2021:
25.09 - OSM night / Werk / Kzn
5.09 - Horovod festival / Mutabor / Msc
4.09 - Estetic joys / Blanc / Msc
3.09 - Svet / Izhevsk
28.08 - Sol / Kzn
21.08 - nigh…