Mission to the Moon EP.954 | ว่าด้วยเรื่องของภาษา

Mission to the Moon EP.954 | ว่าด้วยเรื่องของภาษา

Mission to the Moon Podcast

ภาษาสมัยใหม่นอกจากภาษาที่ใช้การสื่อสารแล้ว ภาษาในอนาคตคือ ภาษา Code ที่ใช้กับ Artificial Intelligence และควรปรับหลักสูตรเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤามากขึ้น

Related tracks

See all