MohammadITler
MohammadITler

MohammadITler

lohe من چند هرچه بگویی میکنم

بازی ندادم بازیم دادن نبازی تو بازی که ببازی دل میبازی
جاسوس کوچولو،میو میو
تق تق
از ی راه دور دارم برمیگردم آروم
از بی ریشه ها فاصله بگیر اونا دنبال ریشت میگردن
هی سیل میومد هی طوفان میوم…