Abbas-motlagh99
Abbas-motlagh99

Abbas-motlagh99

هم میهنان گرامی.این مجموعه دارای نواقصی نیز هست٬تعدادی از روی صفحه ۴۵ دور سابق٬تعدادی از نوارهای ریل و تعدادی هم از کاست ٬تبدیل شده اند.
زمانی که اقای سایه٬ هوشنگ ابتهاج در دهه ۴۰ دو سه سالی…