MR.T
MR.T

MR.T

Ha Noi

Họ tên: Tằng Quốc Anh
Nghệ danh: Mr.T
Ngày sinh: 18/04
Khả năng: Composer, Rapper and Vocalis
Chất giọng: Ấm và dầy

* Thành viên X4 Band (2007-2009)
* Thành viên Joker's Rule (2009)
* Thàn…